Spis treści:

 1. Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść
 2. Informacje obligatoryjne
 3. Zawarcie umowy
 4. Techniczne aspekty wyboru i zakupu produktu
 5. Dostawa
 6. Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności
 7. Prawo odstąpienia
 8. Reklamacje
 9. Odpowiedzialność odszkodowawcza
 10. Postanowienia pozostałe
 • Załącznik 1
 • Załącznik 2

Regulamin serwisu internetowego.

§ 1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu dermafillers.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

2. Dermafillers (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. Dermafillers zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki 1 i 2, do których odsyłają postanowienia § 2 ust. 5 i § 2 ust. 6 Regulaminu.

§ 2 Informacje obligatoryjne

1. Serwis prowadzony jest przez spółkę Dermafillers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Siedmiogrodzka 1/1, 01-204 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 0000635454, NIP: PL 5272779081, REGON: 36536110000000, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł (zwaną dalej „Dermafillers“).

2. Kupujący - lekarz posiadający czynne prawo wykonywania zawodu i potwierdzenia odbytych szkoleń w zakresie stosowania produktów medycyny estetycznej a także inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Dermafillers.

Ze spółką Dermafillers można skontaktować się pod adresem wskazanym w ust. 1 powyżej, pod numerem telefonu +48 533 555 573, +48 533 662 014 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 18:00) oraz pod adresem e-mail kontakt@dermafillers.pl

4. Serwis służy informowaniu o spółce Dermafillers Sp. z o.o. i o produktach oferowanych przez tę spółkę, w tym przede wszystkim o produktach medycyny estetycznej , szkoleniach związanych z medycyna estetyczną, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów.

5. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie Klienta muszą być spełnione pewne wymagania techniczne; wymagania te, a także informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez Dermafillers do systemu informatycznego Klienta, zawarte są w Załączniku 1.

6. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku 2.

7. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

8. Dermafillers zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi Serwisu korzystania z usług. Termin prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie internetowej Serwisu przed rozpoczęciem prac.

9. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać telefonicznie lub e-mailem lub pisemnie pod adres Dermafillers Sp.z.o.o. ul. Siedmiogrodzka 1/1, 01-204 Warszawa, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. Dermafillers, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

10. Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Dermafillers a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

2. Przez złożenie zamówienia Klient składa spółce Dermafillers ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli spółka Dermafillers niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez spółkę Dermafillers.

4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli spółka Dermafillers nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez spółkę Dermafillers, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Do e-maila wskazanego w zdaniu poprzednim załączony zostanie plik zawierający treść Regulaminu.

5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez spółkę Dermafillers i przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez spółkę Dermafillers. W pozostałym zakresie spółka Dermafillers może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

7. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło, lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.

8. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

9. Maksymalna liczba identycznych produktów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać 50 sztuk.

§ 4 Techniczne aspekty wyboru i zakupu produktu

 • Klient chcący dokonać zakupu w Serwisie dermafillers.pl zakłada swoje konto poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod hasłem „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

 • Procedura realizacji zamówienia: (i) należy wybrać produkt z charakterystyką podaną w opisie poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM”. Zamierzając kontynuować zakupy, Klient wybiera kliknięciem przycisk „KONTYNUACJA ZAKUPÓW”. Po wybraniu produktów należy kliknąć w polecenie „ZAPŁAĆ”. Kolejny krokiem jest wybranie formy dostawy i płatności. Prawidłowe zrealizowanie ww. czynności zostanie potwierdzone e-mailem, który stanowi potwierdzenie złożenia zamówienia/zaproszenie do złożenia oferty.

 • W przypadku zamówienia sprzętu medycznego, zamówienie zostanie zrealizowane po utworzeniu się tzw. grupy zamówieniowej, składającej się z minimalnej ilości członków, wskazanej w charakterystyce danego produktu.

 • W przypadku zamówienia spoza granic Polski, Serwis zastrzega sobie prawo zmiany kosztów przesyłki, które będą uzależnione od ilości i rodzaju zamówionych produktów oraz cennika wybranego operatora kurierskiego. Klient spoza granic Polski zostanie poinformowany dodatkowym e-mailem o całkowitym koszcie przesyłki i zamówienia. Po zrealizowaniu płatności przez Klienta spoza granic Polski – Serwis nada przesyłkę przez wybranego operatora kurierskiego na wskazany przez Klienta adres.

 • Płatność za wybrany produkt oraz koszty przesyłki należy zrealizować:

  - przelewem (przedpłata) na podane konto w potwierdzeniu złożenia zamówienia, podając w tytule przelewu numer zamówienia lub płatność on-line za pośrednictwem serwisu PAYU,

  - za pobraniem, tj. przez dokonanie płatności kurierowi albo na poczcie przy odbiorze przesyłki.

6. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa jedynie przed wyborem formy dostawy i płatności przez kliknięcie przycisku „KOSZYK”, zaznaczenie pozycji „USUŃ” oraz kliknięciu przycisku „AKTUALIZACJA”.

7. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony Serwisu, tj. strony www.dermafillers.pl – 24 godziny na dobę lub telefonicznie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) – numer telefonu podany jest na stronie Serwisu.

8. Akceptacja Regulaminu oznacza jednocześnie, iż Klient automatycznie zgłasza żądanie uzyskania faktury, zamiast  paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej.

 § 5 Dostawa

1. Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.

2. Dermafillers nalicza koszty przesyłki zgodne cennikiem danego operatora pocztowego, wybranego przez Klienta. Cennik operatorów pocztowych uzależniony jest od wagi przesyłki. Cennik operatorów pocztowych znajduje się na stronie : www.dhl.pl 

Koszt przesyłki odnosi się do jednej przesyłki, bez względu na ilość zamówionych produktów znajdujących się w jednej przesyłce. Gdy Kupujący wybierze jako formę płatności za towar płatność przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas koszty przesyłki zwiększają się o 8 zł brutto.

3. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz paczkomatów InPost. Kupujący dokonuje samodzielnie wyboru sposobu dostawy.

4.Termin dostawy wynosi:

a. 1 dzień roboczy - w przypadku umów zawartych do godz. 14:00 b. 1-2 dni robocze - w przypadku umów zawartych po godz. 14:00

5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

§ 6 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a. karta kredytowa – Mastercard lub VISA;

b. przelew bankowy;

c. za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dodatkowy koszt 8 zł brutto) – w przypadku, gdy dostawa dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Płatność za pomocą karty kredytowej dokonywana jest w trakcie składania zamówienia. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie wskazanym w ust. 5 poniżej. Przesyłka nie zostanie wydana Klientowi przed dokonaniem pełnej zapłaty.

3. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

4. Przy płatności kartą kredytową Klient powinien przy składaniu zamówienia podać następujące dane karty: numer karty, data ważności, imię, nazwisko i kod autoryzacyjny, jak również autoryzować kartę. Spółka Dermafillers rezerwuje wówczas należną kwotę. Rachunek karty nie jest w sposób definitywny obciążany tą kwotą do chwili wysłania produktu. Spółka Dermafillers zobowiązuje się nie ściągać tej kwoty przed chwilą wysłania produktu.

5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Dermafillers e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

6. Dostarczony produkt pozostaje własnością spółki Dermafillers do chwili całkowitej zapłaty.

§ 7 Prawo odstąpienia

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 30 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez spółkę Dermafillers formularz odstąpienia, który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres: Dermafillers Sp. z.o.o., ul. Siedmiogrodzka 1/1, 01-204 Warszawa

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

6. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

7. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez spółkę Dermafillers niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient.

8. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przelewem bankowym, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy, wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, o ile kupujący wskazał taki rachunek; w przypadku, gdy Kupujący nie wskazał numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu, wówczas postanowienie ust. 9 poniżej zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

9. Jeżeli Kupujący zapłacił za towar przy odbiorze przesyłki (płatność za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy (o ile kupujący wskazał taki rachunek). Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, spółka Dermafillers wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail z prośbą o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym w tej sprawie telefonicznie.

11. Serwis nie weryfikuje z jakiego rachunku bankowego lub z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy: 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 8 Reklamacje

1. Dermafillers zobowiązany jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

a) żądać usunięcia wady albo

b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

3. Dermafillers jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Dermafillers może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas Dermafillers może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Dermafillers albo Dermafillers nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

5. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Dermafillers usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Dermafillers.

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

7. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej - uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.

9. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu  formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z produktem. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją  na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu, jeśli spółka Dermafillers uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie będzie akceptowane.

10. Dermafillers, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Dermafillers nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11. Dermafillers odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

12. Dermafillers nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych.

13. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

14. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

15. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

16. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

17. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej.

§ 9 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. Dermafillers nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

2. Odpowiedzialność Dermafillers wobec Klienta nie będącego konsumentem ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za reklamowany produkt (względnie kosztów dostawy, jeżeli reklamacją objęte są koszty dostawy).

§ 10 Postanowienia pozostałe

1. Jeżeli treści zamieszczone przez Klienta w Serwisie (np. oceny produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczając takie treści w Serwisie udziela spółce Dermafillers niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez spółkę Dermafillers z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Załącznik 1

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu oraz informacje o bezpieczeństwie i o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Serwisu, a także o funkcji i celu oprogramowania wprowadzanego przez spółkę Dermafillers do systemu informatycznego użytkownika

Rozdzielczość ekranu

Ustawienia monitora są decydujące dla komfortu zakupów w sklepie online. Dla optymalnej wielkości i kolorystyki zalecamy rozdzielczość 1024x768 piksela lub wyższą oraz głębię barw 32-bit. Dzięki temu najważniejsze elementy boczne będą się znajdować w polu widzenia, teksty będą wyraźne a kolory optymalne. Jeśli obraz sklepu online nie jest zadawalający, należy skontrolować ustawienia ekranu.

Przeglądarka W celu przejścia do strony www.dermafillers.pl potrzebna jest przeglądarka internetowa. Przeglądarki są stale doskonalone a wraz z nimi strony internetowe. Należy zwrócić uwagę na to, aby od czasu do czasu aktualizować przeglądarkę. Zalecamy Microsoft Internet Explorer od wersji 7 lub Mozilla Firefox od wersji 2.

Cookies (Ciasteczka) „Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta na stronach internetowych Serwisu. Pliki „cookies” umożliwiają komfortowe zakupy online. Dlatego zdecydowaliśmy o korzystaniu z cookies jako bazy zakupów online. Cookies zapamiętują, np. koszyk z produktami lub informacje o logowaniu, które nie ulegają zniszczeniu w momencie przejście na inną stronę internetową. Oczywiście można samemu zdecydować o wykorzystaniu cookies przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej. Można korzystać z cookies zawsze lub podczas jednej wizyty (sesji), odrzucić je lub korzystać z nich po potwierdzeniu. Dermafillers korzysta zarówno z cookies, które są aktywne tylko podczas wizyty online jak również cookies aktywnych stale. Zapewniamy: żadne z zastosowanych cookies nie może wyrządzić szkód komputerowi! W sekcji Pomocy większości przeglądarek internetowych można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę plików cookies, ale ponieważ dzięki nim Klient może w pełni wykorzystać oferowane przez Serwis funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.

Załącznik 2

Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest spółka Dermafillers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 1/1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635454, NIP: PL 5272779081, REGON: 36536110000000, kapitał zakładowy: 5000,00 złzwana dalej „Dermafillers”).

2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie spółki Dermafillers oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Spółka Dermafillers przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Dermafillers przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie spółki Dermafillers zamówienia złożone przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów.

5. Spółka Dermafillers każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Dermafillers może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług: a. nazwisko i imiona;

b. adres zamieszkania lub pobytu;

c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

d. adres poczty elektronicznej;

e. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

f. płeć;

g. data urodzenia.

6. Dermafillers, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Dermafillers zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8. Spółka Dermafillers przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych – w tym w celu wysyłanie Klientowi newslettera oraz innych informacji handlowych – jedynie za zgodą Klienta (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

                                                                                              Dermafillers Sp. z o.o.

                                                                                              Ul. Siedmiogrodzka 1/1

                                                                                              01-204 Warszawa

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta

 

 

 

 


Dermafillers Sp. z o.o. | ul. Siedmiogrodzka 1/1, 01-204 Warszawa, woj. mazowieckie | kontakt@dermafillers.pl